Archiwum kategorii: Rada Sołecka

Zebranie Wiejskie na placu zabaw

25 czerwca 2015 r. na placu zabaw przy ulicy Modrzewiowej w Wójtowie odbyło się Zebranie Wiejskie, na które przyszło 30 mieszkańców.

Celem zebrania było

 1. Sprawozdanie finansowe z realizacji środków przyznanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2015.
 2. Uchwalenie niezbędnych korekt wydatków z FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2015.

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej w marcu

Sprawozdanie z ostatnich działań Sołtysa, Rady Sołeckiej i SWW  w marcu 2015 roku.

 1. 6 marca sołtys Adam Perczyński wraz z przedstawicielami ul Kwiatowej złożył Burmistrzom propozycję utwardzenia Kwitowej. Mieszkańcy zadeklarowali wpłatę na ten cel ok. 50 000 zł. jako wkład własny!!!!! BRAWO!!!!!! Zobaczymy, co Gmina z tym zrobi? Pełnego poparcia udzielił Andrzej Maciejewski, który obiecał monitorować i lobbować. Pismo w załączniku nr 4.
 2. 9 marca w wydziale budownictwa sołtys Adam Perczyński odbywał konsultacje techniczne dotyczące 1-go etapu budowy oświetlenia. W 2014r Rada Sołecka wraz z projektantem zadecydowała o priorytetach. Zaczynamy już w II kwartale od etapu III w połączeniu z punktem przyłączenia z etapu I.
 3. 9 marca  w CKiP Barczewo sołtys Adam Perczyński wraz z Beatą Jakubiak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Promocji Gminy. Omówiono wszystkie działania dotyczące  Warmińskiej Niteczki. Sprawa budowy szlaku okazała się z różnych powodów trudna do przeprowadzenia (nie piszemy  o szczegółach, bo nie mam pewności, co do działań podmiotów związanych porozumieniem)
 4. 14 marca  sołtys Adam Perczyński w firmie AMB Ługwałd sprawdził możliwości i ceny pozyskania kamienia na pomnik 650-lecie Wójtowa.
 5. 16 marca   spotkanie Sołtysów z Burmistrzami sołtys Adam Perczyński zgłosił problemy:
  •    Braku odpływu wody z ul Modrzewiowej.
  •    Wywóz śmieci z przystanków.
  •    Prosił o oczyszczarkę piasku z dróg na dzień 27 marca 2015
  •    Zgłosił problem rozkopanych przez wykonawców wody i prądu dróg Liliowej i Bławatnej
  •    Podczas spotkania odbyło się szkolenie Sołtysów przez Kuratorów Sądowych.
  •    Inne.
 6. 16 marca   Zebranie Rady Sołeckiej.
  •    Omówiono budowę oświetlenia ul Modrzewiowej, napisaliśmy wniosek do Burmistrza o wykorzystaniu CAŁEJ kwoty z zadania (budżet) na oświetlenie w Wójtowie – uczestniczył projektant Zbigniew Duchliński.
  •    Omówiono sprawy bieżące.
  •    Wytyczono zakres działań na kolejne tygodnie.
  •    Dołączyło do nas zebranie SWW – wspólnie pod kierunkiem B. Jakubiak Omówiono działania i priorytety na najbliższy okres.
 7. 18 marca   w salce parafialnej odbyło się spotkanie mieszkańców zaangażowanych w organizację obchodów 650-ciolecia Wójtowa. Ustalono wstępne priorytety i rozdano pierwsze zadania dla organizatorów. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY.
 8. 20 marca  sołtys Adam Perczyński otrzymał pismo w sprawie prowadzenia na terenie gminy prac dokumentacyjnych na potrzeby sporządzenia gminnej ewidencji zabytków. Treść w załączniku nr 5.
 9. 23 marca  celowo dzień przed sesją sołtys Adam Perczyński poszedł do wydziału budownictwa gminy, aby dowiedzieć się o postęp w pracach nad utwardzeniem ul. Kwiatowej. Niestety gmina nie podjęła do tej pory żadnych konkretnych działań mających na celu wybranie metody i oszacowania kosztów. Dlatego postanowił poruszyć temat na sesji. Niedopuszczalne w jego przekonaniu jest takie traktowanie inicjatyw społecznych.
 10. 24 marca  sołtys Adam Perczyński uczestniczył w sesji Rady Miejskiej w Barczewie.
  Sesja przewidywała 29 pkt. Więc zapowiadał się istny maraton. Gościł na sesji poseł RP  Makowski, i mówił o perspektywach rozwoju gmin. Miłą niespodzianką była wizyta Cezarego Żaka z Małżonką. Ale to już koniec miłych wieści.
  Sołtys E. Maciejewski pytał o Warmińską Niteczkę. Sprawa nabrała takiego rozgłosu, że, swoją obecność zaznaczyła Dorota Grzymska – „Wójtowianka”  i redaktor Radia Olsztyn. Przeprowadziła szereg ciekawych rozmów (www.ro.com.pl )
  Sołtys Adam Perczyński zapytał o ulice Kwiatową w aspekcie zredukowania nośności wiaduktu nad torami w Nikielkowie, jak również podjętej i opisanej wyżej inicjatywy mieszkańców Kwiatowej. Jak widać oba tematy są spójne ponieważ cały ruch ciężarowy do budów w Nikielkowie odbywa się ulicą Kwiatową.
  Pytał również o linię autobusową 84 opisaną w punkcie 2 działań z lutego.
  Radny Maciejewski zapytał co się dzieje w sprawie negocjacji terenów pod świetlicę opis pkt 1 i 3 działań  z lutego.
  Odpowiedzi na te pytania będzie oczekiwał na piśmie.

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej w lutym

Sprawozdanie z ostatnich działań Sołtysa, Rady Sołeckiej i SWW  w lutym 2015 roku

 1. 5 lutego Rada Sołecka gościła w gabinecie Burmistrza. Omawialiśmy tematy pozyskania obiektów pod świetlicę, boisko, omówiliśmy wstępne działania dotyczące budżetu skierowanego do Wójtowa, alternatywnego oświetlenia i inne.
 2. 11 lutego grupa mieszkańców (dane do wiadomości sołtysa) napisała prośba z uzasadnieniem dotycząca funkcjonowania i opłat za przejazdy linią nr 84. Sołtys złożył pismo 12 lutego w UM Barczewo. Został zapewniony o podjęciu działań przez Burmistrza i skierowaniu tego tematu na forum władz Olsztyna. Treść pisma w załączniku nr 1.
 3. 11 lutego odbyło się spotkanie członków RS, przy udziale Zbigniewa Chlubickiego z właścicielem działki przy Modrzewiowej będącej w kręgu naszych zainteresowań, jako teren na przyszłą świetlicę (centrum wspierania aktywności obszarów wiejskich Gminy Barczewo). Treść pisma złożonego 12-02-2015 w załączniku nr 2.
 4. 13 lutego wizyta w STUDIO „R” dotycząca ulotki na trasę PZU.
 5. 16 lutego odbyło się spotkanie Burmistrza z Sołtysami, sołtys Adam Perczyński pytał o:
  •    Wywóz nieczystości z przystanków i placu zabaw.
  •    Telefony centrum zarządzania kryzysowego (zostały zamieszczone na tablicach ogłoszeniowych oraz znajdują się w zakładce informacje na stronie Wójtowa).
  •    Drogi.
  •    Oświetlenie.
 6. 20 lutego odbyło się kolejne spotkanie Grupy Odnowy Wsi z koordynatorem POW Arkiem Kapelą. Omawiane były działania nasze i gminne w celu realizacji zadań wynikających z zapisów POW – jednocześnie zachęcam wszystkich mieszkańców do zapoznania się z tym dokumentem – to jest nasze „dzieło” i warto je znać.
 7. 24 lutego wraz z delegacją Osiedla Leśnego sołtys Adam Perczyński uczestniczył w spotkaniu z Burmistrzem i omówiono:
  •    Możliwości budowy oświetlenia w Wójtowie
  •    Nakładki na ul Klonowej.
  •    Projektu odwodnienia ulic
 8. 24 lutego sołtys Adam Perczyński uczestniczył w sesji Rady Miejskiej w Barczewie (protokół z posiedzenia Rady), oprócz pytań „dyżurnych” pytał również o postęp w pracach nad Warmińską Niteczką, efektem tego było zaproszenie na posiedzenie Komisji Promocji Gminy.
 9. 27 lutego wpłynęło pismo dotyczące organizacji konkursowej jazdy samochodem – załącznik nr 3. Rada Sołecka przy pewnych uwarunkowaniach wyraziła aprobatę dla tego działania

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej z 28.01.2015 r.

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej z dnia 28 stycznia 2015 r.

 1. Omówienie spraw bieżących wsi:
 • Zatwierdzonego planu odnowy wsi
 • Boiska
 • Problem – świetlica
  •    Przejęcie (zamiana działki)
  •    Szukanie projektu
  •    Zbadanie stanu prawnego działki ze stawem

2.    Przedstawienie kierunków rozwoju dla województwa warmińsko-mazurskiego, gminy Barczewo i Wójtowa.

Więcej