Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Wójtowa

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Wójtowo, gmina Barczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 20 listopada do 11 grudnia 2019 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania założeniami odbędzie się 4 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w sali sesyjnej, o godzinie 11.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planów miejscowych może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2019 r.

Pismo z Urzędu Gminy

Więcej informacji na barczewo.bip.net.pl/?c=230