Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Barczewo mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barczewo”

Na realizację projektu Gmina otrzymała, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu, dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.

Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Barczewo oraz analizę gospodarki energetycznej. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności gospodarki energią oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji emisji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Więcej informacji na stronie Barczewa