Zaproszenie na sesję VII/15 Rady Gminy

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Barczewo

24 marca 2015 r. o godzinie 10.00 w sali Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, ul.Słowackiego 5, odbędą się obrady VII/15 sesji Rady Miejskiej w Barczewie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Barczewie.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady.
 5. Sprawozdanie z prac komisji Rady Miejskiej w Barczewie.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych.
 8. Odpowiedzi
 9. Sprawy różne i wolne wnioski
 10. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy w 2014r, przedstawienie zaplanowanych działań na 2015r.
 11. Sprawozdanie z działalności Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie za 2014 r oraz informacja o aktualnych zasobach mienia komunalnego i o planowanych inwestycjach, remontach.
 12. Sprawozdanie o pozyskanych funduszach zewnętrznych w 2014r oraz przedstawienie perspektyw i planowanych pracach mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych w 2015r.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/232/13 Rady Miejskiej w Barczewie z 25 lutego 2013r w sprawie przyznania pierwszeństwa do nabycia nieruchomości stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy wraz z gruntem.
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Barczewo.
 16. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie Herbu Barczewa.
 18. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i zakładzie opieki zdrowotnej.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Barczewo (regulamin pracy Rady Miejskiej)
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/34/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 15 stycznia 2007r w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Barczewie oraz w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu.
 21. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 22. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu z siedzibą w Olsztynie.
 23. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 400KV Olsztyn-Mątki-Ostrołęka w części obrębów geodezyjnych Nikielkowo, Wójtowo, Skajboty, Jedzbark i Klucznik – wraz z przegłosowaniem uwag.
 24. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 400KV Olsztyn Mątki-Ostrołęka w części obrębów geodezyjnych Nikielkowo, Wójtowo, Skajboty – wraz z przegłosowaniem uwag.
 25. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI(42)15 Rady Miejskiej w Barczewie z 24 lutego 2015r w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok.
 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024.
 27. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 r.
 28. Zakończenie obrad VII/2015 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.