Archiwum miesiąca: marzec 2015

Sprzątanie Wójtowa 2105

W akcji sprzątania os. Leśnego i ścieżki zdrowia, wzięło udział 15 osób.

Najmłodszy uczestnik akcji i jedyny przedstawiciel społeczności dziecięcej – dwunastoletni Miłosz Okulicz! Brawo!

Koordynatorem akcji był Grzegorz Perczyński.Spisał się świetnie!

Po drugiej stronie udział  wzięło również 15 osób oczyściliśmy rowy i przystanki  autobusowe oraz lasek.
Dzielnie pomagały im maluchy –  Wiktoria, Liwia, Kuba i Mateusz. Rośnie więc w Wójtowie nadzieja, że nowa generacja mieszkańców będzie dbała o otoczenie.

Akcję sprzątania Wójtowa zakończyło ognisko z kiełbaskami.

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli aktywny udział w akcji sprzątania Wójtowa.

Informacja o sprzątaniu Wójtowa na olsztyn24

Sprzątanie Wójtowa

 SPRZĄTANIE WÓJTOWA – posprzątajmy swój Świat

Sołtys Adam Perczyński i Rada Sołecka zaprasza serdecznie mieszkańców Wójtowa na wspólne upiększanie naszego sołectwa w sobotę 28 marca 2015  r. od godziny 9.00.

Zabierz Sąsiada, Sąsiadkę, grabkę i łopatkę oraz dobry humor.
Zbiórka przy tablicy Kopernika.
Mieszkańcy Osiedla Leśnego spotykają się przy boisku.

Jeśli nie chcesz porządkować  wspólnej przestrzeni to weź najbliższych sąsiadów i uporządkuj swoją ulicę, wyjrzyj przed swój płot.

Każda para rak się przyda. Przekaż informację sąsiadom. Sprawmy aby nasza miejscowość wyglądała pięknie i kwiatowo.

Na zakończenie zapraszamy na ognisko z kiełbaskami  przy placu zabaw.

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej w marcu

Sprawozdanie z ostatnich działań Sołtysa, Rady Sołeckiej i SWW  w marcu 2015 roku.

 1. 6 marca sołtys Adam Perczyński wraz z przedstawicielami ul Kwiatowej złożył Burmistrzom propozycję utwardzenia Kwitowej. Mieszkańcy zadeklarowali wpłatę na ten cel ok. 50 000 zł. jako wkład własny!!!!! BRAWO!!!!!! Zobaczymy, co Gmina z tym zrobi? Pełnego poparcia udzielił Andrzej Maciejewski, który obiecał monitorować i lobbować. Pismo w załączniku nr 4.
 2. 9 marca w wydziale budownictwa sołtys Adam Perczyński odbywał konsultacje techniczne dotyczące 1-go etapu budowy oświetlenia. W 2014r Rada Sołecka wraz z projektantem zadecydowała o priorytetach. Zaczynamy już w II kwartale od etapu III w połączeniu z punktem przyłączenia z etapu I.
 3. 9 marca  w CKiP Barczewo sołtys Adam Perczyński wraz z Beatą Jakubiak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Promocji Gminy. Omówiono wszystkie działania dotyczące  Warmińskiej Niteczki. Sprawa budowy szlaku okazała się z różnych powodów trudna do przeprowadzenia (nie piszemy  o szczegółach, bo nie mam pewności, co do działań podmiotów związanych porozumieniem)
 4. 14 marca  sołtys Adam Perczyński w firmie AMB Ługwałd sprawdził możliwości i ceny pozyskania kamienia na pomnik 650-lecie Wójtowa.
 5. 16 marca   spotkanie Sołtysów z Burmistrzami sołtys Adam Perczyński zgłosił problemy:
  •    Braku odpływu wody z ul Modrzewiowej.
  •    Wywóz śmieci z przystanków.
  •    Prosił o oczyszczarkę piasku z dróg na dzień 27 marca 2015
  •    Zgłosił problem rozkopanych przez wykonawców wody i prądu dróg Liliowej i Bławatnej
  •    Podczas spotkania odbyło się szkolenie Sołtysów przez Kuratorów Sądowych.
  •    Inne.
 6. 16 marca   Zebranie Rady Sołeckiej.
  •    Omówiono budowę oświetlenia ul Modrzewiowej, napisaliśmy wniosek do Burmistrza o wykorzystaniu CAŁEJ kwoty z zadania (budżet) na oświetlenie w Wójtowie – uczestniczył projektant Zbigniew Duchliński.
  •    Omówiono sprawy bieżące.
  •    Wytyczono zakres działań na kolejne tygodnie.
  •    Dołączyło do nas zebranie SWW – wspólnie pod kierunkiem B. Jakubiak Omówiono działania i priorytety na najbliższy okres.
 7. 18 marca   w salce parafialnej odbyło się spotkanie mieszkańców zaangażowanych w organizację obchodów 650-ciolecia Wójtowa. Ustalono wstępne priorytety i rozdano pierwsze zadania dla organizatorów. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY.
 8. 20 marca  sołtys Adam Perczyński otrzymał pismo w sprawie prowadzenia na terenie gminy prac dokumentacyjnych na potrzeby sporządzenia gminnej ewidencji zabytków. Treść w załączniku nr 5.
 9. 23 marca  celowo dzień przed sesją sołtys Adam Perczyński poszedł do wydziału budownictwa gminy, aby dowiedzieć się o postęp w pracach nad utwardzeniem ul. Kwiatowej. Niestety gmina nie podjęła do tej pory żadnych konkretnych działań mających na celu wybranie metody i oszacowania kosztów. Dlatego postanowił poruszyć temat na sesji. Niedopuszczalne w jego przekonaniu jest takie traktowanie inicjatyw społecznych.
 10. 24 marca  sołtys Adam Perczyński uczestniczył w sesji Rady Miejskiej w Barczewie.
  Sesja przewidywała 29 pkt. Więc zapowiadał się istny maraton. Gościł na sesji poseł RP  Makowski, i mówił o perspektywach rozwoju gmin. Miłą niespodzianką była wizyta Cezarego Żaka z Małżonką. Ale to już koniec miłych wieści.
  Sołtys E. Maciejewski pytał o Warmińską Niteczkę. Sprawa nabrała takiego rozgłosu, że, swoją obecność zaznaczyła Dorota Grzymska – „Wójtowianka”  i redaktor Radia Olsztyn. Przeprowadziła szereg ciekawych rozmów (www.ro.com.pl )
  Sołtys Adam Perczyński zapytał o ulice Kwiatową w aspekcie zredukowania nośności wiaduktu nad torami w Nikielkowie, jak również podjętej i opisanej wyżej inicjatywy mieszkańców Kwiatowej. Jak widać oba tematy są spójne ponieważ cały ruch ciężarowy do budów w Nikielkowie odbywa się ulicą Kwiatową.
  Pytał również o linię autobusową 84 opisaną w punkcie 2 działań z lutego.
  Radny Maciejewski zapytał co się dzieje w sprawie negocjacji terenów pod świetlicę opis pkt 1 i 3 działań  z lutego.
  Odpowiedzi na te pytania będzie oczekiwał na piśmie.

Działania Sołtysa i Rady Sołeckiej w lutym

Sprawozdanie z ostatnich działań Sołtysa, Rady Sołeckiej i SWW  w lutym 2015 roku

 1. 5 lutego Rada Sołecka gościła w gabinecie Burmistrza. Omawialiśmy tematy pozyskania obiektów pod świetlicę, boisko, omówiliśmy wstępne działania dotyczące budżetu skierowanego do Wójtowa, alternatywnego oświetlenia i inne.
 2. 11 lutego grupa mieszkańców (dane do wiadomości sołtysa) napisała prośba z uzasadnieniem dotycząca funkcjonowania i opłat za przejazdy linią nr 84. Sołtys złożył pismo 12 lutego w UM Barczewo. Został zapewniony o podjęciu działań przez Burmistrza i skierowaniu tego tematu na forum władz Olsztyna. Treść pisma w załączniku nr 1.
 3. 11 lutego odbyło się spotkanie członków RS, przy udziale Zbigniewa Chlubickiego z właścicielem działki przy Modrzewiowej będącej w kręgu naszych zainteresowań, jako teren na przyszłą świetlicę (centrum wspierania aktywności obszarów wiejskich Gminy Barczewo). Treść pisma złożonego 12-02-2015 w załączniku nr 2.
 4. 13 lutego wizyta w STUDIO „R” dotycząca ulotki na trasę PZU.
 5. 16 lutego odbyło się spotkanie Burmistrza z Sołtysami, sołtys Adam Perczyński pytał o:
  •    Wywóz nieczystości z przystanków i placu zabaw.
  •    Telefony centrum zarządzania kryzysowego (zostały zamieszczone na tablicach ogłoszeniowych oraz znajdują się w zakładce informacje na stronie Wójtowa).
  •    Drogi.
  •    Oświetlenie.
 6. 20 lutego odbyło się kolejne spotkanie Grupy Odnowy Wsi z koordynatorem POW Arkiem Kapelą. Omawiane były działania nasze i gminne w celu realizacji zadań wynikających z zapisów POW – jednocześnie zachęcam wszystkich mieszkańców do zapoznania się z tym dokumentem – to jest nasze „dzieło” i warto je znać.
 7. 24 lutego wraz z delegacją Osiedla Leśnego sołtys Adam Perczyński uczestniczył w spotkaniu z Burmistrzem i omówiono:
  •    Możliwości budowy oświetlenia w Wójtowie
  •    Nakładki na ul Klonowej.
  •    Projektu odwodnienia ulic
 8. 24 lutego sołtys Adam Perczyński uczestniczył w sesji Rady Miejskiej w Barczewie (protokół z posiedzenia Rady), oprócz pytań „dyżurnych” pytał również o postęp w pracach nad Warmińską Niteczką, efektem tego było zaproszenie na posiedzenie Komisji Promocji Gminy.
 9. 27 lutego wpłynęło pismo dotyczące organizacji konkursowej jazdy samochodem – załącznik nr 3. Rada Sołecka przy pewnych uwarunkowaniach wyraziła aprobatę dla tego działania

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Barczewo mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu:

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barczewo”

Na realizację projektu Gmina otrzymała, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu, dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.

Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Barczewo oraz analizę gospodarki energetycznej. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności gospodarki energią oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji emisji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Więcej informacji na stronie Barczewa