Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo

Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wójtowo, które odbyło się  17 marca 2017 r.

Zebranie odbyło się w I terminie.
1.    Zebranie odbyło się w warsztacie kotlarskim przy Liliowej 1, rozpoczęło się o godz.  18.00 i trwało do godz. 21.00
2.    W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, zgodnie z listą obecności – tj. 41 osoby oraz osoby zaproszone: Przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie Andrzej Maciejewski, Z-ca Burmistrza Dariusz Jasiński, pracownik wydziału budownictwa UMB Danuta Żuk
3.    Zebraniu przewodniczył Sołtys Adam Perczyński.
4.    Na protokolanta wybrano Joannę Laskowską-Załoga.
5.    Do komisji skrutacyjnej wybrano:
– Pana Żelazny Jan – przewodniczący
– Panią Małgorzatę Peczyńską
– Pana Dariusza Czyż
6.     Przewodniczący przedstawił porządek zebrania:
-Program Odnowy Wsi
-Sprawozdanie Sołtysa z działalności w 2016
-Sprawozdanie Radnego z działalności na rzecz Wójtowa za 2 lata kadencji
-Omówienie planu budowy drogi Wójtowo-Nikielkowo
-Sprawy bieżące Sołectwa
Porządek obrad został zatwierdzony liczbą głosów: za: 41, przeciw: 0, wstrzymujących się 0.

Cały protokół