Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 15 listopada 2021 r. do 6 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, w godzinach 700-1500, w pokoju nr 8, projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: https://barczewo.bip.net.pl/).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się 6 grudnia 2021 r. w godzinach 1200-1600za pomocą środków porozumiewania się na odległość – poprzez platformę komunikacji internetowej w formie zdalnej.

Link do spotkania

Istnieje możliwość uczestniczenia w dyskusji publicznej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Barczewo, sala konferencyjna (II piętro), z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Uwagi do Burmistrza należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Miasta i Gminy Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy:umb@barczewo.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Barczewa.

Burmistrz Barczewa
Andrzej Maciejewski