Informacja dla właścicieli nieruchomości nieskanalizowanych

Informacja dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości na terenach nieskanalizowanych, użytkowników zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie gminy Barczewo

W dniu 9 sierpnia 2022 roku weszły w życie kluczowe zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie kontroli opróżniania nieczystości ciekłych na terenach nieskanalizowanych.

Zarządzenie burmistrza w sprawie kontroli na lata 2023-2024